PARTNERS & CO-FOUNDERS

        adriatic-ipa.jpg

                    eu.jpg


Supporting Intermodal transport solution in the Adriatic Sea
Rezultati projekta

Rezultati projekta
O projektu INTERMODADRIA   Izazovi koje treba postići

 

Unaprijeđenje intermodalnih transportnih rješenja tokova tereta koji prelaze preko Jadranskog mora zahtijeva koordinaciju državnih i regionalnih strategija za unaprijeđenje intermodalnosti kako bi se povećala privlačnost ovog alternativnog načina transporta za međunarodne transportne tokove tereta koji ulaze u program. Također,  IPA program pokriva teritorije nekoliko država, članica/kandidata/potencijalnih članica EU, uključujući znatnu fragmentaciju infrastruktura, veliki broj potencijalnih zainteresiranih strana za pitanja transporta i logistike. Stoga, prekogranična saradnja je jedina mjera koja može omogućiti okvir za efikasnu koordinaciju državnih i lokalnih aktivnosti koje će podržati promociju intermodalnih usluga.

 

Projekt Intermodadria se suočava sa lokalnim i regionalnim problemima koji je moguće riješiti  samo kroz koordinirani pristup na državnoj razini među relevantnim zainteresiranim stranama.

 

Potreba za prekograničnom saradnjom je čak još neophodnija kada institucije koje nadgledaju transportne tokove i infrastrukturu moraju  koordinirati strategije za unaprijeđenje pomorskog transporta sa kopnenim transportom, zbog različitih organizaciijskih okvira na državnoj razini.